Skip to main content

لیست باربری های شیراز ⭐09170892005 جدول قیمت ها

باربری شیراز

برای سفارش باربری شیراز میتوانید از طریق شرکت بارکوب به بهترین کیفیت باربری دست پیدا کنید. با داشتن شماره باربری شیراز میتوانید در اسرع وقت سفارشات خود را دریافت نمایید.

 

شرکت بارکوب از جمله بهترین باربری های شیراز انواع خدمات حمل بار در شیراز و حمل اثاثیه منزل شیراز را در اختیار شما با خودروهای وانت بار شیراز، باربری شیراز نیسان و ایسوزو قرار میدهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت اسباب کشی شیراز و سامانه باربری شیراز با شماره های ما تماس بگیرید.

فرقی نمیکند که در کدام محله و یا منطقه شیراز هستید، از بلوار مدرس تا میدان آزادی، از بلوار طلاییه تا بلوار چمران و تمامی محله ها، خیابان ها و منطقه های شهر شیراز تحت پوشش اتوبار بارکوب است.

جدول قیمت باربری شیراز با سامانه بارکوب

جدولی ارائه کرده ایم تا بتوانید از نرخ باربری شیراز اطلاعات لازم را کسب نمایید و حمل و نقل های درون شهری و برون شهری را با استفاده از خودروهای باربری نیسان، وانت، خاور، ایسوزو و باربری تریلی در شیراز دریابید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد باربری به شهرستان ها نظیر باربری شیراز به تهران، باربری شیراز به اهواز، باربری شیراز به اصفهان و باربری شیراز به مشهد با کارشناسان ما تماس بگیرید.

لیست قیمت های زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ فراهم آورده شده است.

از مبدا شیراز به شهرستان:وانتنیسانخاور  تکجفتتریلی
شیراز به مقصد کیش۲.۴00.000۳.۱00.000۴.200.000۵.300.000۷.100.000۹.350.000
شیراز به مقصد تهران۲.800.000۴.۵90.000۵.۸00.000۹.۷۰۰.۰۰۰۱۲.۰۵۰.۰۰۰۱۵.۸۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد مشهد2.۷00.000۴.200.000۵.۷۵0.000۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۴.۶۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد ساری۳.۰50.000۴.200.000۷.۱00.000۱۰.۶۵۰.۰۰۰۱۴.۲۰۰.۰۰۰۱۷.۷۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد اصفهان1.900.0002.۹00.000۳.۵00.000۴.۳۰۰.۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰۷.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد رشت۲.۷۵۰.۰۰۰ ۳.۱۰۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰۱۰.۸۰۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد عسلویه۱.۸00.000۲.600.000۴.۳00.000۵.۸00.000۷.750.000۹.550.000
شیراز به مقصد یزد۲.۳00.0003.300.000۴.۸00.000۵.۱۸۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بوشهر۱.۹50.000۲.۸00.000۳.900.000۴.۴۰۰.۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد اهواز2.۱00.0002.9۵0.000۳.۵00.000۴.۷۰۰.۰۰۰۶.۳۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد گرگان۲.900.000۴.۵00.000۵.۴00.000۱۰.۶۵۰.۰۰۰۱۴.۲۰۰.۰۰۰۱۷.۷۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد قشم۱.۹00.000۳.۱00.000۴.۰00.000۵.۱00.000۶.۸00.000۸.500.000
شیراز به مقصد اراک۲.۱00.000۳.۳00.000۴.۵00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۶۵۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد چابهار۳.200.000۴.600.000۵.۴00.000۷.۸۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۵.۱۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کاشان۲.۲00.000۳.۳۷0.000۴.۵۶0.000۵.۴۰۰.۰۰۰۶.۷۵۰.۰۰۰۸.۵۲۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کرمان۲.000.0003.۱00.000۴.200.000۵.۵۰۰.۰۰۰۷.۲۰۰.۰۰۰۸.۴۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد زاهدان۲.800.000۳.۹00.000۴.۸00.000۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰۹.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد تبریز۴.۵50.000۶.۲00.000۸.۳00.000۱۲.۴۰۰.۰۰۰۱۶.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد ارومیه۴.۰50.000۵.۹00.000۷.۷00.000۱۱.۴۰۰.۰۰۰۱۵.۵۰۰.۰۰۰۱۸.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد آمل۳.۱50.000۴.۱۷0.000۷.۳00.000۱۰.۴۵۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۷.۵۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد چالوس۳.۳50.000۴.۲۵0.000۷.۴۳0.000۱۱.۰۵۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰۱۷.۹۵۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بندرعباس۲.۲00.0003.۳00.000۴.۴00.000۶.۱۰۰.۰۰۰۷.۸۰۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بیرجند۲.۵۰۰.۰۰۰3.750.0005.900.000۹.۵۰۰.۰۰۰۱۲.۷۰۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد بجنورد۳.۰۰۰.۰۰۰۴.900.0004.500.000۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۶.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۸۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد یاسوج۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۹۰۰.۰۰۰۳.۱۰۰.۰۰۰۳.۹۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد همدان۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۲۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۸.۸۰۰.۰۰۰۱۰.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد قم۲.۵00.000۴.۲90.000۵.۲00.000۹.۱۰۰.۰۰۰۱۱.۸۵۰.۰۰۰۱۴.۸۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد قزوین۲.۹00.000۴.۷90.000۵.۸۵0.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۵.۹۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد سنندج۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰۷.۹۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد سمنان۲.۷00.000۴.۵۵0.000۵.۶00.000۹.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۶.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد زنجان۴.۲50.000۵.۸00.000۷.۵00.000۱۰.۴۰۰.۰۰۰۱۵.۶۰۰.۰۰۰۱۸.۷۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد خرم آباد۲.۱00.000۳.۶00.000۴.۰00.000۴.۹۰۰.۰۰۰۶.۰۵۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد ایلام۲.۵00.000۳.۸00.000۴.۱00.000۵.۳۰۰.۰۰۰۶.۴۵۰.۰۰۰۹.۲۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد اردبیل۳.۰۵۰.۰۰۰ ۴.۱۰۰.۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰۱۱.۱۰۰.۰۰۰۱۵.۴۰۰.۰۰۰۱۹.۳۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد شهرکرد1.900.0002.۷00.000۳.۳00.000۴.۲۰۰.۰۰۰۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کرمانشاه۳.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۱۵۰.۰۰۰ ۵.۲۴۰.۰۰۰۷.۶۰۰.۰۰۰۸.۹۰۰.۰۰۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰
شیراز به مقصد کرج
۲.۷00.000۴.۵۰0.000۵.۶00.000۹.۶۰۰.۰۰۰۱۲.۱۵۰.۰۰۰۱۵.۷۰۰.۰۰۰

معرفی باربری های درون شهری و برون شهری شیراز

بارکوب با ارائه اسامی اتوبارهای معروف شیراز و همچنین ذکر اطلاعاتی از قبیل آدرس باربری شیراز و نرخ اتحادیه باربری شیراز قصد دارد تا شما را با سامانه باربری شیراز آشنا کند. بدین وسیله شما متقاضیان حمل انواع کالا می توانید بهترین باربری شیراز را شناسایی کرده و از پایانه باربری شیراز اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنید.

 

لیست معروف ترین باربری های درون شهری شیراز

بارکوب در جدول زیر لیست اتوبارهای معروف شهر شیراز را برای شما گردآوری کرده است تا به آسانی از موقعیت مکانی و شماره های تماس مراکز معتبر اسباب کشی و حمل تخصصی اثاثیه منزل مطلع شوید.

این احتمال وجود دارد که شماره برخی از اتوبارها دچار تغییراتی شده باشند که در اسرع وقت به روز رسانی خواهند شد.

شرکت بارکوببلوار قائم
اسکان بار شیرازدر حال بروز رسانیشیراز – تاچارا – بلوار بهشت – خیابان ۲۴متری شهید کبار – طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۹۶۸۱۳۵۵۷
اتوبار تخصصی ارشد شیرازدر حال بروز رسانیشیراز – کوشک میدان – کوچه ۱۳دولت شرقی – بلوار دولت شرقی – طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۶۷۷۸۹۷۸۸
مرکز اسباب کشی کوروش09170428374شیراز – بلوار امیرکبیر – بلوار سرباز – بلوار امیرکبیر – اتوبار کوروش – طبقه همکف – واحد 8
ماشین بار شیرازدر حال بروز رسانیشیراز – خ ش کلاهدوز – کوچه ۶ – بلوار شهید باهنر شمالی – طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۸۵۶۷۵۱۵۱
بارکش شهری آرمان باردر حال بروز رسانیچهاراه شریف آباد، بعدازدوراهی قلعه نو، جاده گردخون، آرمان بار شیراز – کد پستی: ۷۱۵۹۹۱۷۹۳۶
اتوبار پارسیان ترابر شیراز09175011085شیراز، فرهنگ شهر، میدان معلم، بلوار ش رجایی، اسباب کشی پارسیان ترابر، طبقه همکف
شرکت ارگ بار شیرازدر حال بروز رسانیشیراز، عادل آباد، خیابان فتح المبین، بلوار پاسارگادشرقی، پلاک ۲۹، طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۷۷۷۱۳۵۶۹
موسسه باربری سرداراندر حال بروز رسانیشیراز – آردسنبله – بلوار شهید دسترس – بلوار ابو نصر – طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۴۷۹۶۳۳۶۵
اتوبار تهران بار شیراز09120394462شیراز – فضیلت – بلوار فضیلت جنوبی – بلوار شهید مدرس – تهران بار طبقه همکف
اطمینان باردر حال بروز رسانیشیراز – جاده کفترک اول – روستای علی آباد – شرکت اطمینان بار – کد پستی: ۷۱۴۸۱۵۸۵۷۹
اتوبار مدرن امپراطوردر حال بروز رسانیشیراز – اقبال اباد – خیابان ساحلی – کوچه ((معصومی)) – طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۴۸۱۳۱۱۱۵
اتوبار مدرس شیرازدر حال بروز رسانیشیراز، ابونصر، کوچه ((کلانتری))، بلوار ابو نصر، طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۴۵۹۹۴۱۶۷
شرکت آسیا بار شیرازدر حال بروز رسانیشهر جدید صدرا – صدرا – بلوار ایران – خیابان دلگشا – مجتمع تجاری مهرگان – طبقه دوم – کد پستی: ۷۱۹۹۳۳۹۹۴۴
ماشین بار شاهین شیرازدر حال بروز رسانیشیراز – بلوار امیرکبیر – بین ترمینال وخیابان یقطین – کد پستی: ۷۱۷۶۸۹۳۶۸۹
موسسه باربری مسکن باردر حال بروز رسانیشیراز – فر گاز – بلوار پاسارگادشرقی – خیابان ۲۰ متری امام خمینی – طبقه همکف – کد پستی: ۷۱۷۷۶۸۵۳۱۵

اسامی باربری های برون شهری شیراز

شرکت بارکوب در جدول زیر لیست باربری های برون شهری شیراز را برای شما جمع آوری کرده است تا با پایانه باربری شیراز آشنایی بیشتری پیدا کنید. شما با مراجعه و یا تماس با شرکت های باربری برون شهری شیراز می توانید راه های حمل کالا و اثاثیه منزل در شیراز را جویا شوید و انواع کامیون تک و جفت، خاور در شیراز و باربری ایسوزو شیراز را درخواست کنید.

باربری شیراز

موسسه طوفان بار شیرازدر حال بروز رسانیشيراز، بولوار اميركبير، خيابان شهيد صفايي
شرکت فرآورده نفتی تانکرداران فارس۷۱۳۸۳۲۵۶۱۱شیراز، خ ۴۵ متری یقطین، روبروی درب باسکول ترمینال
اتوبار شاهیان شیرازدر حال بروز رسانیشیراز، کمربندی اکبرآباد، پایانه بارشیراز، غرفه ۳۳
شرکت تریلرداران خودراننده فارسدر حال بروز رسانیدر حال بروز رسانی
ستاره سپهر شیرازدر حال بروز رسانیشيراز، بلوار اميركبير، جنب پليس راه قديم بوشهر
موسسه حمل ونقل باربران فارسدر حال بروز رسانیشیراز، کمربندی اکبر آباد، پایانه بار بزرگ شیراز
باربری سپهر بار شیرازدر حال بروز رسانیشیراز، پایانه بار اکبرآباد، غرفه ۱۲
دايتيدر حال بروز رسانیشيراز، شهرك بزرگ صنعتي شيراز، فلكه چهارم، خيابان ۲۱۰
فخر جادهدر حال بروز رسانیشيراز، بلوار اميركبير، جنب بانك ملي
شرکت رهروان بزرگ دنادر حال بروز رسانیشیراز، پایانه اکبراباد، غرفه ۳۲
فرآورده های نفتی طوفان بار۷۱۳۸۳۰۳۷۶۰شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید صفایی، جنب لاستیک فروشی اسداللهی
شرکت پخش رازيدر حال بروز رسانیشيراز، كيلومتر ۴ دروازه قرآن، نرسيده به پل كمربندي
شرکت رهروان سعدیدر حال بروز رسانیشیراز، پایانه بار اکبرآباد، شماره غرفه ۱۸
 اتوبار هنروران جاده شیرازدر حال بروز رسانیشیراز، پایانه بارشیراز، غرفه شماره ۳۱
موسسه فرآورده نفتی دشت بشی۷۱۳۷۲۱۰۸۹۴بلوار خلیج فارس، کیلومتر ۲ جاده، پل فسا، روبرو رادار فرودگاه شرکت حمل و نقل دشت بشی پارس
شرکت سنگين ترابر طاهريدر حال بروز رسانیكمربندي جنوبي، كيلومتر يك بعد از ورودي شهرك صنعتي

درباره شیراز بیشتر بدانید

سامانه بارکوب اطلاعاتی راجع به شیراز برای شما فراهم آورده است تا با جغرافیای این شهر بیشتر آشنا شوید. شیراز شهری در مرکز استان فارس با مساحت ۲۴۰ کیلومتر مربع می باشد که در فاصله ۹۲۴ کیلومتری تهران قرار دارد. شیراز جمعیتی بالغ بر یک میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار نفر دارد که در زمره پر جمعیت ترین شهرهای جنوب کشور می باشد. باتوجه به مقدار جمعیت ساکن می توانید حدس بزنید که اسباب کشی در شیراز، باربری و حمل انواع کالا تا چه حد حائز اهمیت می باشد. شما عزیزان می توانید از کارشناسان بارکوب هزینه باربری نیسان در شیراز و همچنین وانت بار تلفنی در شیراز را جویا شوید.

بارکوب شیراز را از لحاظ جغرافیایی بررسی کرده و آن ها را به شکل زیر برای شما شرح داده است:

  • از سمت شمال به شهرستان‌های مرودشت و سپیدان
  • از سمت جنوب به شهرستان‌های جهرم و فیروزآباد
  • از سمت شرق به شهرستان‌های فسا و استهبان
  • از سمت غرب به شهر کازرون

از جمله شهرک های صنعتی مهم اطراف شیراز می توان به شهرک صنعتی بزرگ شیراز (چسپ و رزین، صنایع برودتی، کالای چوب و mdf، لوازم خانگی)، شهرک صنعتی سپیدان (دارویی و بهداشتی، غذایی، شیمیایی)، شهرک صنعتی فیروز آباد ۱ (تولید مواد شیمیایی – محصولات غذایی – قطعات خودرو – بهداشتی و درمانی)، فیروز آباد ۲(کانی غیر فلزی – فلزی- محصولات غذایی و آشامیدنی –فرآورده های شیمیایی)، شهرک صنعتی سروستان (۴ واحد تولیدی) اشاره کرد. شرکت بارکوب با فراهم کردن انواع وسایل نقلیه باربری به حمل انواع کالا از این شهرک ها به شیراز و اقساء نقاط کشور کمک می کند.

معرفی خرده بار های شیراز

شرکت بارکوب برای شما در جدول زیر لیست خرده بار های شیراز (تخلیه بار) را فراهم کرده است. اگر شما متقاضی حمل کالایی جزئی هستید که می تواند در کنار انواع کالاهای دیگر منتقل شود؛ می توانید در جدول زیر از شماره تماس و آدرس این تخلیه بار ها که برخی از آنها در ترمینال امیرکبیر شیراز قرار دارد، بهره ببرید. لازم به ذکر است که تمامی خرده بار ها نماینده باربری های شوش تهران هستند.

تخلیه بار شیراز

شرکت تخلیه بار حقیقتیدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
 موسسه تخلیه بار سعدی۰۷۱۳۲۲۲۱۱۷۴تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
ارسال خرده بار فارس۰۷۱۳۲۲۸۱۵۲۷تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار صالحی شیراز۰۷۱۳۲۲۸۰۷۰۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
پیروزی بار۰۷۱۳۲۲۳۴۱۹۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
ارسال خرده بار کریمدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت تخلیه بار  سعادت۰۷۱۳۲۲۹۸۶۱۴تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه تخلیه بار شیراز۰۷۱۳۷۴۳۲۶۷۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
 شاهیان بار شیراز۰۷۱۳۲۲۲۳۲۸۲تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت تخلیه بار اکبری۰۷۱۳۸۳۳۶۲۹۵تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه تخلیه بار پاسارگاد۰۷۱۳۸۳۵۱۰۶۹تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار جعفری شیرازدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
ارسال خرده بار نوین بار شیرازدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت تخلیه بار ابرجی۰۷۱۳۷۴۳۲۶۲۹تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار حقیقی شیراز۰۷۱۳۲۳۰۳۹۰۱تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه تخلیه بار رستخیزدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار سعادت مند شیراز۰۷۱۳۲۲۲۳۸۱۳تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
انبار امینی شیرازدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
 موسسه تخلیه بار شاهیندر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
ارسال خرده بار  بهبوددر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت تخلیه بار ابراهیمی۰۷۱۳۷۵۳۵۰۹۸تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه تخلیه بار فارسدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت پاسارگاد۰۷۱۳۷۲۵۳۴۴۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت میهن تور شیراز۰۷۱۳۲۲۷۵۲۹۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
ارسال خرده بار محمدیدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
 موسسه تخلیه بار مهدی۰۷۱۳۷۲۲۷۵۵۷تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
کالا رسان شیراز۰۷۱۳۷۳۲۵۷۳۲تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت تخلیه بار یکتا۰۷۱۳۸۲۱۰۰۷۳تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه تخلیه بارمومن زاده۰۷۱۳۲۲۲۲۸۳۷تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت حمل و نقل سعادت مهر۰۷۱۳۷۴۳۰۰۸۳تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت حمل و نقل سعادت مهر۱۰۷۱۳۷۳۹۰۱۴۶تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت حمل و نقل سعادت مهر۲۰۷۱۳۲۲۷۰۱۱۵تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
شرکت حمل و نقل سعادت مهر۳۰۷۱۳۷۷۴۳۳۵۹تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
 موسسه تخلیه بار وطن۰۷۱۳۸۲۲۴۰۶۵تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
عمران بار شیراز۰۷۱۳۷۳۲۹۵۹۵تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه  تخلیه بار همسفران شیراز۰۷۱۳۷۳۰۹۵۰۷تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
ارسال خرده بار فردوس۰۷۱۳۷۴۳۲۱۶۶تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار کمال بار فارس۰۷۱۳۷۴۳۲۶۰۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
کیان بار شیراز۰۷۱۳۷۳۰۷۰۴۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار شماره۶۰۷۱۳۸۲۲۳۱۶۰تخلیه و بارگیری بجز در بنادر
موسسه تخلیه بار طاها بار فارسدر حال بروز رسانیتخلیه و بارگیری بجز در بنادر
تخلیه بار جهانگیر شیراز۰۷۱۳۷۴۳۲۵۲۸تخلیه و بارگیری بجز در بنادر

لیست پیک موتوری های شیراز

حمل انواع کالا و پاکت به صورت جزئی در شیراز و حومه

پیک موتوری شیراز

 افشین۰۷۱۳۷۳۶۶۷۵۷خدمات باربری پیک موتوری
 اکسپرس۰۷۱۳۷۳۶۲۶۳۸خدمات باربری پیک موتوری
 پیشرو نخیلدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
 رعد پادر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
 شایاندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
 صاعقه۰۷۱۳۲۳۳۰۱۲۱خدمات باربری پیک موتوری
 صبادر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
 قاصدک تندرودر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
احساندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
آپادانا سیردر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
آریانا۰۷۱۳۷۳۹۰۴۰۲خدمات باربری پیک موتوری
آسماندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پروازدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک ایمن سرعت۰۷۱۳۲۳۵۹۷۸۴خدمات باربری پیک موتوری
پیک اسپاددر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک حافظدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک دلفین۰۷۱۳۷۳۶۷۲۷۴خدمات باربری پیک موتوری
پیک طالقانی۰۷۱۳۲۲۳۰۵۲۴خدمات باربری پیک موتوری
پیک فاخر۰۷۱۳۲۳۵۰۳۱۶خدمات باربری پیک موتوری
پیک مارالدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک محمددر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری۰۷۱۳۶۴۷۳۵۸۳خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری۰۷۱۳۲۳۰۲۷۳۰خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری۰۷۱۳۲۲۴۵۵۱۰خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری۰۷۱۳۸۳۹۰۱۸۵خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری ۱۲۱در حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری آزادی۰۷۱۳۲۲۸۲۹۷۹خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری برق۰۷۱۳۲۳۴۳۰۳۱خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری پرسیا۰۷۱۳۸۳۹۱۵۶۵خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری پیشتاز۰۷۱۳۸۴۲۶۶۱۲خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری دانیال۰۷۱۳۲۳۴۸۴۱۸خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری راحت ساندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری زند۰۷۱۳۲۳۰۲۱۴۱خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری سریردر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری سفیر۰۷۱۳۷۳۸۱۲۲۴خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری شهر۰۷۱۳۲۳۴۲۲۳۱خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری شهررازدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری صدیقیدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری طوفان۰۷۱۳۲۲۲۲۲۶۸خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری فرودگاه۰۷۱۳۸۳۱۲۰۳۴خدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری کاظمیدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری ماهاندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری مطمئندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری ملاصدرادر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
پیک موتوری ملل1111خدمات باربری پیک موتوری
تکتازان1111خدمات باربری پیک موتوری
دانشدر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
ستارخان۰۷۱۳۶۴۸۰۶۷۳خدمات باربری پیک موتوری
سرعت1111خدمات باربری پیک موتوری
سفیراندر حال بروز رسانیخدمات باربری پیک موتوری
شیراز نوین۰۷۱۳۷۲۴۱۵۵۵خدمات باربری پیک موتوری
ندارد1111خدمات باربری پیک موتوری

 سوالات متداول:

سهم حمل و نقل انواع کالا در شیراز چند درصد است؟ برای انواع ماشین چگونه محاسبه می شود؟

  • پاسخ به این سوال را می توانید در آمار سایت سازمان حمل و نقل کل کشور جست و جو کنید.

آیا بارکوب خرده بار انجام می دهد؟

  •  خیر، بارکوب خرده بار انجام نمی دهد.

چگونه می توانم دو دست مبل را به مشهد انتقال دهم؟

  • شما میتوانید با کارشناسان بارکوب در این باره مشورت کنید و بهترین راه حمل کالای خود را پیدا کنید.

سفارش باربری شیراز با تیم تخصصی شرکت بارکوب

شرکت بارکوب تمامی خدمات حمل بار و اثاثیه منزل را با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت به شما ارائه میکند. کافیست تلفن را برداشته و با شماره های ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت به سفارش مد نظر شما رسیدگی شود. همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ شب آماده پاسخگویی به تماس های شما هستیم.

سوالی دارید؟ از کارشناسان ما بپرسید

همین حالا با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

مطالب مرتبط: